සාමාජිකයන්

 
chairmanධර්මසේන දිසානායක මහතා සභාපති
හිටපු ලේකම්, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
Ramanujamආචාර්ය ප්‍රතාප් රාමනුජන් මහතා
හිටපු ලේකම්, නාගරික සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
Jegarasasingamවී. ජෙගරාසසිංහම් මහත්මිය
හිටපු ලේකම්, සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශය
ranuggeඑස්. රනුග්ගේ මහතා
හිටපු ලේකම්, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
Mendisඩී. ලක්සිරි මැන්දිස් මහතා
හිටපු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ නීති උපදේශක
Jayatilakaසරත් ජයතිලක මහතා
හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ශ්‍රී ලංකා රේගුව
Sudharmaසුධර්මා කරුණාතිලක මහත්මිය
හිටපු ලේකම්, ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
Silvaජනාධිපති නීතිඥ ජී. එස්. ඒ. ද සිල්වා මහතා
හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ නීතිකෙටුම්පත් සම්පාදක
ජනාධිපති නීතීඥ
vacantපුරප්පාඩුව පවතී