සෞඛ්‍ය සේවා කමිටුව

අංශයේ රාජකාරි කටයුතු හා කර්යයන්

 • වෛද්‍ය නිලධාරීන්, දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරීන් හා ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරීන් ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියට පත් කිරීම.
 • වෛද්‍ය නිලධාරීන්, දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරීන් හා ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරීන් සේවයේ ස්ථීර කිරීම.
 • වෛද්‍ය නිලධාරීන්, දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරීන් හා ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරීන් II ශ්‍රේණියට, I ශ්‍රේණියට හා විශේෂඥ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම.
 • වෛද්‍ය පරිපාලන ශ්‍රේණියට අයත් නිලධාරීන්ගේ තනතුරට පත්කිරීම මත සිදු කරනු ලබන උසස් කිරීම් හා හෙද, පරිපූරක හා අතුරු වෛද්‍ය සේවාවන්ට අයත් නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම.
 • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු
 • ස්ථාන මාරු පිළිබඳ අභියාචනා
 • ස්ථාන මාරු අභියාචනා සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ ලබාදීම.
 • කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ සඳහා සහන ලබාදීම.
 • විශ්‍රාම වැටුප් සංග්‍ර‍හයේ 17 වන වගන්තිය යටතේ හැර විශ්‍රාම ගැන්වීම, ස්ථීරව හෝ තාවකාලිකව සේවයෙන් මුදාහැරීම, වැඩ බැලීම හෝ රාජකාරි ඉටුකිරීමේ පදනම මත සිදු කරන පත්කිරීම්, නැවත සේවයේ පිහිටුවීම, වෛද්‍ය නිලධාරීන්, හෙද නිලධාරීන් හා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත නැවත සේවයේ යෙදවීම.
 • විනය කටයුතු
  • චෝදනා පත්‍ර‍ නිකුත් කිරීම.
  • පරීක්ෂණ නිලධාරී, පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධරී හා රැකවරණ නිලධාරී පත්කිරීම.
  • දිර්ඝ පිළිතුර මත විනය නියෝග.
  • විධිමත් විනය පරීක්ෂණය මත විනය නියෝගය.
  • සේවය හැරයෑමේ නිවේදන ලබා සිටි නිලධාරීන් නැවත සේවයේ පිහිටුවීම.
 • ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරීන් හා දෙපාර්තමේන්තුගත නිලධාරීන් අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම.

සාමාජිකයින්

Maligaspe 

රංජිත් මාලිගස්පේ මහතා සභාපති


හිටපු ලේකම් - සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
සභාපති - සංස්ථාව

Shanmugam

සිනතම්බි ෂන්මුගම් මහතා


හිටපු නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් - නැගෙනහිර පළාත
හිටපු ප්‍රාදේශීය ලේකම් - වව්නියා / මඩකලපුව 

Jayarathna එස්.එම්.ජී. ජයරත්න මහතා
හිටපු ලේකම් - කම්කරු අමාත්‍යාංශය
හිටපු ලේකම් - අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
Kalukapuarachchi

එල්. ඒ. කළුකපුආරච්චි මහතා - ලේකම්