சுற்றறிக்கையின் பெயர் Procedure to be followed in an interview for evaluating eligibility to award marks for seniority
சுற்றறிக்கை இல. 01/2019(I)
கிளை Public Services
ஆண்டு 2019
திகதி 2019-10-25
தரவிறக்கம்