චක්‍රලේඛ පූර්ව තනතුර සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වාර්තාව රජයේ සේවයේ වෙනත් තනතුරක් සඳහා අදාල කර ගැනීම
චක්‍රලේඛ අංකය 07/2020
ශාඛාව
වර්ෂය 2020
නිකුත් කල දිනය 2020-07-31
බාගතකිරීම