சுற்றறிக்கையின் பெயர் Granting grade promotion upon non-fulfillment of other official language proficiency
சுற்றறிக்கை இல. 02/2021
கிளை
ஆண்டு 2021
திகதி 2021-11-24
தரவிறக்கம்