දීප ව්‍යාප්ත සේවාවලට නිලධාරීන් බඳවාගැනීමේ තරඟ විභාග සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීමේ අවසාන දින දීර්ඝ කිරීම

දීප ව්‍යාප්ත සේවාවලට බඳවාගැනීමේ පහත දැක්වෙන තරඟ විභාගවලට අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දින 2021.10.15 දින දක්වා දීර්ඝ කිරීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත.


1. දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන් සහ රාජ්‍ය සේවයේ විධායක ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා බඳවාගැනීමේ පොදු තරඟ විභාගය - 2021
(ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය, ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවය, ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය, ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවය)
2. ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට නිලධාරීන් බඳවාගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2021
3. ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියට නිලධාරීන් බඳවාගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2021
4. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ III ශ්‍රේණියට නිලධාරීන් බඳවාගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2021
අදාළ අයදුම්පත් කැඳවීමේ සංශෝධිත නිවේදන 2021.10.08 දින රජයේ ගැසට්පත්‍රෙ යේ පළ කරනු ලැබේ.

ලේකම්
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
06.10.2021