உறுப்பினர்கள்

 
chairmanதிரு. தர்மசேன திஸாநாயக்க -தலைவர்
முன்னாள் செயலாளர், அரசாங்க நிர்வாகம் மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

Ramanujam

கலாநிதி பிரதாப் ராமனுஜம்


முன்னாள் செயலாளர், நகர்ப்புற அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Jegarasasingamதிருமதி. வி. ஜெகராசசிங்கம்

முன்னாள் செயலாளர், சமூக சேவைகள் அமைச்சசு
ranuggeதிரு. எஸ். ரணுகே

முன்னாள் செயலாளர், அரசாங்க நிர்வாகம் மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
Mendisதிரு. டி. லக்சிறி மென்டிஸ்

முன்னாள் ஐ.நா. மற்றும் பொதுநலவாய சட்ட ஆலோசகர்
Jayatilakaதிரு. சரத் ஜயதிலக

முன்னாள் பணிப்பாளர் நாயகம், இலங்கை சுங்கம்
Sudharmaதிருமதி. சுதர்மா கருணாரத்ன

முன்னாள் செயலாளர், பெற்றோலிய வள அபிவிருத்திச் அமைச்சு
Silvaதிரு. ஜி.எஸ்.ஏ டி சில்வா - ஜனாதிபதி ஆலோசகர்

இலங்கை குடியரசின் முன்னாள் சட்ட வரைவாளர்
ஜனாதிபதி ஆலோசகர்