தொடர்பு விபரங்கள்

பொது தொடர்புகள்

பெயர் மற்றும் பதவிதொலைபேசிதொலைநகல்மின்னஞ்சல்
பொதுவான +94 112 136 600
+94 112 136 650
+94 112 876 181
+94 112 876 169
info[at]psc.gov.lk
திரு எம்.ஏ.பீ. தயா செனரத்
செயலாளர்
+94 112 136 617 +94 112 876 169 sec-psc[at]sltnet.lk
secretary[at]psc.gov.lk
திருமதி. சி.பி.டபிள்யு. குணதிலக்க
மேலதிக செயலாளர்
(நிர்வாகம் மற்றும் நிதி)
+94 112 136 604 +94 112 876 181 adsec_admin[at]psc.gov.lk
திருமதி. டி. முருகேசன்
மேலதிக செயலாளர்
+94 112 136 603 - adsec_oper[at]psc.gov.lk