சுற்றறிக்கையின் பெயர் Avoiding delays concerning Appointments and Promotions
சுற்றறிக்கை இல. 02/2016
கிளை Public Services
ஆண்டு 2016
திகதி 2016-05-02
தரவிறக்கம்