சுற்றறிக்கையின் பெயர் Coming into force of the provisions of the new Service Minutes of the Sri Lanka Engineering Service, Sri Lanka Animal Production and Health Service and Sri Lanka Agriculture Service
சுற்றறிக்கை இல. 03/2014
கிளை Public Services
ஆண்டு 2014
திகதி 2014-10-27
தரவிறக்கம்