චක්‍රලේඛ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථිර පත්වීමක් දරණ නිලධාරියකු විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් අනුව මධ්‍යම රජයේ අනුරූපී තනතුරක් සඳහා ස්ථාන මාරු කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 04/2020
ශාඛාව Public Services
වර්ෂය 2020
නිකුත් කල දිනය 2020-01-30
බාගතකිරීම