චක්‍රලේඛ විධායක හා ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක සේවා ගණයන් යටතේ අනුමත බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි හෝ / හා සේවා ව්‍යවස්ථා අනුව විශේෂ ශ්‍රේණියට සහ පළමු ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම අදාළ කර ගැනීම
චක්‍රලේඛ අංකය 05/2020
ශාඛාව Public Services
වර්ෂය 2020
නිකුත් කල දිනය 2020-06-18
බාගතකිරීම