චක්‍රලේඛ පොලිස් උප සේවය සඳහා නිලධරයකු රාජ්‍ය සේවයෙන් මුදා හැරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 06/2020
ශාඛාව Public Services
වර්ෂය 2020
නිකුත් කල දිනය 2020-07-15
බාගතකිරීම