චක්‍රලේඛ අනුමත බඳවාගැනීමේ පටිපාටි සහ සේවා ව්‍යවස්ථාවල සඳහන් "පූර්වාසන්න වසර පහක (05) සතුටුදායක සේවා කාලය" සම්බන්දව වන විධිවිධානයන් සංශෝධනය කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 01/2020 (I)
ශාඛාව
වර්ෂය 2020
නිකුත් කල දිනය 2020-07-31
බාගතකිරීම