චක්‍රලේඛ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් හා භාෂා ප්‍රවීනතා සම්බන්ධව සහන ලබාදෙන ලෙස රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙතින් කරනු ලබන ඉල්ලීම්
චක්‍රලේඛ අංකය 02/2011
ශාඛාව
වර්ෂය 2011
නිකුත් කල දිනය 2011-07-15
බාගතකිරීම