චක්‍රලේඛ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට බලතල පැවරීම පිලිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය - ස්ථාන මාරු හා විනයානුකූල කටයුතු
චක්‍රලේඛ අංකය 03/92
ශාඛාව
වර්ෂය 1992
නිකුත් කල දිනය 1992-10-22
බාගතකිරීම