චක්‍රලේඛ දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරු වලට පත්කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 01/2021
ශාඛාව
වර්ෂය 2021
නිකුත් කල දිනය 2021-06-30
බාගතකිරීම