චක්‍රලේඛ දිප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරු වලට පත්කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 01/2021(i)
ශාඛාව Public Services
වර්ෂය 2021
නිකුත් කල දිනය 2021-08-02
බාගතකිරීම