சுற்றறிக்கையின் பெயர் Appointment of Officers promoted to the Special Grade of the All-Island Services to the Special Grade Posts
சுற்றறிக்கை இல. 01/2021(i)
கிளை Public Services
ஆண்டு 2021
திகதி 2021-08-02
தரவிறக்கம்