චක්‍රලේඛ අනෙක් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය සම්පූර්ණ නොකිරීම මත උසස්වීම් නොලබා විශ්‍රාම ගිය නිලධාරීන් සඳහා ශ්‍රේණි උසස්වීම් ලබාදීම
චක්‍රලේඛ අංකය 02/2021
ශාඛාව
වර්ෂය 2021
නිකුත් කල දිනය 2021-11-24
බාගතකිරීම