චක්‍රලේඛ දිප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරු වලට පත්කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 01/2022
ශාඛාව
වර්ෂය 2022
නිකුත් කල දිනය 2022-02-28
බාගතකිරීම