சுற்றறிக்கையின் பெயர் Appointment of Officers promoted to the Special Grade of the All-Island Services to the Special Grade Posts
சுற்றறிக்கை இல. 01/2022
கிளை
ஆண்டு 2022
திகதி 2022-02-28
தரவிறக்கம்