චක්‍රලේඛ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව පත්කිරීම් බලධරයා වන දීපව්‍යාප්ත සේවාවල හා අමාත්‍යංශ/ දෙපාර්තමේන්තුවල විධායක සේවා ගණවල 1 ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් තෝරාගැනීමේ පටිපාටිය.
චක්‍රලේඛ අංකය 02/2022
ශාඛාව
වර්ෂය 2022
නිකුත් කල දිනය 2022-09-15
බාගතකිරීම