சுற்றறிக்கையின் பெயர் Public Service Commission Circular No. 02/2022(I)
சுற்றறிக்கை இல. 02/2022(I)
கிளை
ஆண்டு 2022
திகதி 2023-02-02
தரவிறக்கம்