1 - 10 / 48
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
03/2022 විනය නියෝගයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එම නියෝගය පනවනු ලබන ... 2022-10-13
02/2022 රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව පත්කිරීම් බලධරයා වන දීපව්‍යාප... 2022-09-15
01/2022 දිප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිල... 2022-02-28
02/2021 අනෙක් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය සම්පූර්ණ නොකිරීම මත උසස්... 2021-11-24
01/2021(i) දිප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිල... 2021-08-02
01/2021 දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිල... 2021-06-30
01/2020 (II) අනුමත බඳවාගැනීමේ පටිපාටි සහ සේවා ව්‍යවස්ථාවල සඳහන් "ප... 2020-09-25
01/2020 (I) අනුමත බඳවාගැනීමේ පටිපාටි සහ සේවා ව්‍යවස්ථාවල සඳහන් "ප... 2020-07-31
08/2020 සේවා ව්‍යවස්ථාවේ සහ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියේ සඳහන් පරිදි ස... 2020-07-31
07/2020 පූර්ව තනතුර සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වාර්තාව ... 2020-07-31