1 - 10 / 42
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
01/2021(i) දිප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිල... 2021-08-02
01/2021 දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිල... 2021-06-30
01/2020 (II) අනුමත බඳවාගැනීමේ පටිපාටි සහ සේවා ව්‍යවස්ථාවල සඳහන් "ප... 2020-09-25
01/2020 (I) අනුමත බඳවාගැනීමේ පටිපාටි සහ සේවා ව්‍යවස්ථාවල සඳහන් "ප... 2020-07-31
08/2020 සේවා ව්‍යවස්ථාවේ සහ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියේ සඳහන් පරිදි ස... 2020-07-31
07/2020 පූර්ව තනතුර සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වාර්තාව ... 2020-07-31
06/2020 පොලිස් උප සේවය සඳහා නිලධරයකු රාජ්‍ය සේවයෙන් මුදා හැරීම ... 2020-07-15
05/2020 විධායක හා ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක සේවා ගණයන් යටතේ අනුමත බඳවා ගැන... 2020-06-18
04/2020 පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථිර පත්වීමක් දරණ නිලධාරියකු විසින... 2020-01-30
03/2020 යම් පනතක අවශ්‍යතාවය පරිදි නිශ්චිතවම රජයේ නිලධාරියකු වි... 2020-01-09