11 - 20 / 42
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
02/2020 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ සඳහා සහන ලබා ගැනීම සඳහා කරනු ල... 2020-01-08
01/2020 අනුමත බඳවාගැනීමේ පටිපාටි සහ සේවා ව්‍යවස්ථාවල සඳහන් "ප... 2020-01-01
04/2019 රජයේ සේවයෙන් පරිබාහිර තනතුරක් දැරීම සඳහා මුදා හැරීමේ සේ... 2019-12-06
01/2019(I) ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය උදෙසා ලකුණු ප්‍රදානය කිරීමේදී සුදුසුකම් ත... 2019-10-25
03/2019 විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ පිහිටුවීම... 2019-10-10
02/2019 නීති නිලධාරී තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීම් පටිපාටිවල බඳවා ග... 2019-06-26
01/2019 ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය සඳහා ලකුණු ලබාදෙනු ලබන යෝග්‍යතාවය ඇගයීමේ ... 2019-06-13
04/2018 දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්වල සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයන්හි විධ... 2018-11-12
05/2018 ත්වීම ස්ථීර කරන ලද රජයේ නිලධරයෙක් රජයේ සේවයේ වෙනත් ස්ථී... 2018-09-11
03/2018 විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 12 වන වගන්තිය යටතේ ව... 2018-07-30