21 - 30 / 42
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
02/2018 සීමිත හෝ කුසලතා ධාරාව යටතේ බඳවා ගනු ලැබූ නිලධාරියකු වැඩ ... 2018-05-31
01/2018 අනුමත සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි අනුව ශ්‍රේණ... 2018-01-19
04/2017 රාජ්‍ය සේවයේ සිටින නිලධාරීන් පුහුණු කාලයක් සහිත රාජ්‍ය ... 2017-12-28
03/2017 රාජ්‍ය සේවයේ හෝ රාජ්‍ය සේවයෙන් පරිබාහිර වෙනත් තනතුරක් භ... 2017-09-29
02/2017 රජයේ ස්වේච්ඡා බල හමුදාවේ හෝ ස්වේච්ඡා උප සේවයේ සේවය සඳහා ... 2017-07-26
01/2017 තනතුරු වලට ස්ථීර පදනම මත/වැඩබැලීමේ පදනම මත/රාජකාරී ඉටු ක... 2017-06-13
03/2016 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සම්බන්ධයෙන් සහන ලබාදීම... 2016-05-24
02/2016 පත් කිරීම් සහ උසස් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් සිදුවන පුමාදයන් ව... 2016-05-02
01/2016 බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි හා සේවා ව්‍යවස්ථා සකස් කිරීම සම්බක්... 2016-03-03
02/2014 - 2 රාජ්‍ය සේවයේ "සක්‍රීය සේවා කාලය" පිළිබඳව අර්ථ නිරූපන... 2015-09-17