31 - 40 / 42
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
03/2015 විනය දඩුවම් වශයෙන් වැටුප් වර්ධක විලම්භනය කිරීම... 2015-05-25
02/2014 -1 රාජ්‍ය සේවයේ "සක්‍රීය සේවා කාලය" පිළිබඳව අර්ථ නිරූපන... 2015-05-13
01/2015 බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිවල අන්තර්කාලීන විධිවිධාන ඇතුළත් කිර... 2015-03-26
03/2014 ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා සත්ව නිෂ්පාදන හා ස... 2014-10-27
01/2013 බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිවල සහ සේවා ව්‍යවස්ථාවල සඳහන් සුවිශේ... 2013-12-18
02/2011(I) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් හා භාෂා ප්‍රවීනතා සම්බන්ධව සහන ලබාදෙ... 2013-04-10
02/2012 කාර්ය පටිපාටික රීතින්හි පළමු වෙළුමෙහි 178 වන පරිච්ඡේදය්ට ... 2012-09-26
01/2012 ආශ්‍රිත නිලධාරී සේවා කාණ්ඩයේ වැඩසටහන් නිලධාරීන්ගේ සේව... 2012-05-31
03/2011 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීම් පටිපාටි රාජ්‍ය සේවා කොමිෂ... 2011-07-27
02/2011 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් හා භාෂා ප්‍රවීනතා සම්බන්ධව සහන ලබාදෙ... 2011-07-15