41 - 50 / 50
சுற்றறிக்கை இல. சுற்றறிக்கையின் பெயர் திகதி
01/2013 Deciding upon provisions relating to promotion under exceptional performance set out in the schemes of recruitment and service minutes... 2013-12-18
02/2011(I) Requests submitted to the Public Service Commission seeking concessions over Efficiency Bars or Language Proficiency New Amended Form and Guidelines... 2013-04-10
02/2012 Amendment to Sec. 178 of Volume 1 of the Procedural Rules... 2012-09-26
01/2012 Service Minute of the Programme Officers of the Associate Officer Category of Service... 2012-05-31
05/2011(I) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ පරිපාලන කාර්යයන් පිලිබඳ බලතල ... 2011-12-20
05/2011 රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ පරිපාලන කාර්යයන් පිලිබඳ බලතල ... 2011-12-13
03/2011 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීම් පටිපාටි රාජ්‍ය සේවා කොමිෂ... 2011-07-27
02/2011 ... 2011-07-15
01/2009 2006 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් ප්‍රතිව්‍යුහගත ක... 2009-01-23
03/92 ... 1992-10-22