වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා - 2021

 ආවරණ ලිපිය 
 දීප ව්‍යාප්ත සේවා
 1  ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය
 2  ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය
 3  ශ්‍රී ලංකා ක්‍රම සම්පාදන සේවය 
 ඒකාබද්ධ සේවා
1  කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
2  රියදුරු