සියළුම සේවාලාභීන් හා අදාල නිලධාරීන් වෙත කරනු ලබන කාරුණික දැනුම්දීමයි 24.08.2020