2021.07.29 දින ලංකාදීප පුවත් පතෙහි පළවූ සාවද්‍ය පුවත සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීම