වෛද්‍ය සාෆි මහතා නැවත සේවයේ පිහිටුවීම හා හිඟ වැටුප් ගෙවීම