நிதிப் பிரிவு

நிதிப் பிரிவு, நிதிச் சேவைகளை அளிப்பதோடு அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு காரியாலயத்தின் முகாமை முறைமைகளையும், நியாயமான தகவல்களையும் உறுதிச் செயகின்றது.

  • அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் நிதி திட்டங்களை தயாரித்தலும் அமுல்படுத்தலும்
  • பிரிவுகளுக்குரிய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குதல்
  • நிலையான சொத்துக்களின் முகாமைத்துவம்
  • நிதி தொடர்பான வழிகாட்டல்களையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்குதல்
  • இற்றைப்படுத்தப்பட்ட நிதி அறிக்கைகளை செயலாளருக்கு வழங்குதல் (தலைமை கணக்காளர்)
  • பிரிவுகளுக்குரிய நிதி நடவடிக்கைகளை நிருவகித்தல்
  • Handling of Procurement process.
  • Providing the Financial reports as required by the General Treasury.