සාමාජිකයන්

 

IMG 1549

  සනත් ජේ. එදිරිවීර මහතා සභාපතිIMG 1564

 

  එස්. එම්. මොහොමඩ්  මහත්මිය


 IMG 1558

 එන්. එච්. එම්. චිත්‍රානන්ද  මහතා


 empty.jpg

 මහාචාර්ය එන්. සෙල්වකුමරන් මහතා


 IMG 1556

 එම්. බී. ආර්. පුෂ්පකුමාර මහතා


 IMG 1563

 ආචාර්ය ඒ. ඩී. එන්. ද සොයිසා මහත්මිය


 nadaraja

  ආර්. නඩරාජපිල්ලෛ මහත්මිය


IMG 1554 

  සී. පල්ලෙගම මහතා


 Silva                                 

   ජනාධිපති නීතිඥ  ජී.එස්.ඒ. ද සිල්වා මහතා