සාමාජිකයන්

 

IMG 1549

  සනත් ජේ. එදිරිවීර මහතා සභාපතිIMG 1558

 

  එන්. එච්. එම්. චිත්‍රානන්ද  මහතා

 Silva

 ජනාධිපති නීතිඥ ජී.එස්.ඒ. ද සිල්වා  මහතා


 IMG 1563

 ආචාර්ය ඒ. ඩී. එන්. ද සොයිසා මහත්මිය


 IMG 1564

 එස්. එම්. මොහොමඩ්  මහත්මිය 


 nadaraja

 ආර්. නඩරාජපිල්ලෛ මහත්මිය


 IMG 1554

  සී. පල්ලෙගම මහතා


IMG 1556 

  එම්. බී. ආර්. පුෂ්පකුමාර මහතා

                                  

  Prof.Selvakkumaran මහාචාර්ය එන්. සෙල්වකුමරන් මහතා