ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කිරීම 2015(2016) II අදියර

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කිරීම 2015 (2016) II අදියර

පත්වීම ක්‍රියාත්මක වන දිනය 2019.09.05 දින වේ.

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම : වයි.පී.එස්.එම්. කරුණාදාස මහතා
ජා.හැ.අංකය : 198409600625