මේ දිනවල රටේ පවතින විදුලි හා ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා දෙන සේවාවන් සහ කෙටි පණිවුඩ සේවාව සතියේ දිනයන්හි දී විදුලි සැපයුම පවතින කාර්යාලීය වේලාවන් තුළ දී පමණක් ක්‍රියාත්මක වන බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමු.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට සිදු වන අපහසුතාවය පිළිබඳව කණගාටුව ප්‍රකාශ කරමු.