சுற்றறிக்கையின் பெயர் Instructions on the manner in which action should be taken on a promotion granted on a date in between the date of committing the offence and the date of issuing a disciplinary order when implementing a disciplinary order
சுற்றறிக்கை இல. 03/2022
கிளை
ஆண்டு 2022
திகதி 2022-10-13
தரவிறக்கம்