විමසීම් විස්තර

පොදු දුරකථන අංක

නම සහ තනතුර දුරකතන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
පොදු +94 112 136 600
+94 112 136 650
+94 112 876 181
+94 112 876 169
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්. ඒ. බී. දයා සෙනරත් මහතා
ලේකම්
+94 112 136 617 +94 112 876 169 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ටී. මුරුගේෂන් මහත්මිය
අතිරේක ලේකම් 
+94 112 136 604 +94 112 876 181 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දීපිකා ජයසේකර මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්
+94 112 136 603 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.