විමසීම් විස්තර

පොදු දුරකථන අංක

නම සහ තනතුර දුරකතන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
පොදු +94 112 136 600
+94 112 136 650
+94 112 876 181
+94 112 876 169
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්. ඒ. බී. දයා සෙනරත් මහතා
ලේකම්
+94 112 136 602 +94 112 876 169 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ටී. මුරුගේෂන් මහත්මිය
අතිරේක ලේකම් 
+94 112 136 604 +94 112 876 181 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දීපිකා ජයසේකර මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්
+94 112 136 603 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.